Declarations of interest

 Declarations of interest for agenda item 'Community Safety Strategy'